Privacyverklaring

Het Kloskant Atelier Amsterdam Gon Homburg verzamelt persoonsgegevens van cursisten om deze van dienst te zijn en te begeleiden tijdens hun lessen kantklossen. Deze gegevens worden op een veilige manier bewaard en niet met derden gedeeld. Deze gegevens worden bewaard zolang de cursist bij het atelier lessen volgt. Worden deze gestopt, worden de gegevens verwijderd.
De cursisten hebben ten allen tijde het recht hun gegevens in te zien en te laten verwijderen.
Informatie bekijken en/of willen gebruiken
De informatie die wordt aangeboden op deze site is met zorg samengesteld en mag voor persoonlijke, niet-commerciƫle doeleinden worden gebruikt. De documenten (pdf), teksten en het beeldmateriaal op deze site, mogen zonder schriftelijke toestemming van Gon Homburg niet commercieel worden gebruikt of gedistribueerd.
Verwijzingen of externe links naar sites
Verwijzingen naar andere sites worden als zodanig verstrekt, zonder garantie van welke aard ook. Het gebruik van informatie via of van deze site vindt plaats op basis van uw eigen beslissing en interpretatie.
Foto's met personen
De foto's hebben overwegend het onderwerp kant, maar het kan zijn dat er soms ook personen op staan. Indien mogeijk vraag ik vooraf toestemming om de foto te publiceren, maar dat lukt niet altijd.
Wanneer u een foto ziet waarbij uw privacy niet wordt gerespecteerd, neem dan contact met mij op.
Google Analytics
De site maakt gebruik van Google Analytics die bezoekers registreert voor statistische informatie zoals aantal bezoekers, bezochte pagina's, geografische informatie en meer, een en ander volgens de service van Google Analitics. Met deze gegevens kan ik de kwaliteit en het aandachtsgebied van de site verbeteren. Wilt u voorkomen dat Google Analytics u meetelt, dan kunt u dat in uw eigen browser blokkeren. Contact opnemen
Als u contact met mij opneemt voor vragen en/of opmerkingen, wordt en uw e-mail binnen een redelijke termijn beaantwoord. Daarna wordt uw mail of correspondentie na een redelijke periode verwijderd.


Privacy

The Kloskant Atelier Amsterdam Gon Homburg collects personal data of students in order to provide a good service to them and to teach them how to make bobbin lace. These data will be saved on a safe way and will not be given to others. These data will be saved as long as the student follow lessons. When the students stop to follow the lessons, the data will be removed.
The students will always be given access to their data and have the opportunity to let their data be removed.
Use of informatie
The information on the site is brought together carefully and may be used for personal, non-commercial purposes. The documents (pdf), texts and photographs may not be used or distrubited with commercial intentions without written permission of the owneer of the site Gon Homburg.
Photographs with persons
The subject of most photographs is mostly lace, but sometomes there are also persons on it. When possible I ask for permissino before publication however this is not always possible.
When you think a photograph is not respecting your privacy, please sontact me. In such a case the photo will be removed from the site.
Google Analytics
This site is using Google Analytics, which registers visitors for statistical information such as amount of visitors, visited pages, geografical information and more according to the services of Google Analytics. With this information I can upgrade the quality and content of the site. When you don't want Google Analytics gather your information, you can block this in your own browser.
Contacting me
When you contact me with question and/ or remarks, your e-mail will be answered within a reasonable period. After that you e-mail or correspondence will be removed after a reasonable period.


© Gon Homburg. Laatst gewijzigd: 4-01-2024